سوالات زبان فارسی پیش دانشگاهی - کلیه رشته ها

لطفا سوالات طرح شده در فایل زیر را به صورت کامل پاسخ داده و در جلسه بعدی به من تحویل دهید:

سوالات ادبیات دانش آموزان سوم ریاضی و تجربی

لطفا سوالات طرح شده در فایل زیر را به صورت کامل پاسخ داده و در جلسه بعدی به من تحویل دهید: