دبستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

ضرورت وجود انجمن اولیا و مربیان

انجمن اولیاء و مربیان از نگاه شما

اگرخانه را نخستین مدرسه و مدرسه را، خانه دوم دانش آموزان محسوب کنیم، ارتباط و تعامل این دو نهاد عظیم اجتماعی بسیار تاثیر گذار ‏خواهد بود و اثر بخشی آن نیز باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد . پل ارتباطی این دو مدرسه کوچک و بزرگ را انجمن اولیاء و مربیان ‏می نامند.‏

*ضرورت ارتباط خانه و مدرسه را چگونه ارزیابی می کنید؟ ‏

بدون شک خانه و مدرسه در انجام وظایف تربیتی مکمل یکدیگرند. اگر این دو نهاد ( خانه و مدرسه) روش ها و برنامه های هماهنگ نداشته ‏باشند، در روند رشد شکل گیری شخصیت دانش آموزان و شیوه های آموزشی اختلال به وجود می آید. چرا که دو نهاد خانه و مدرسه نقش ‏اساسی در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان دارند‎ . ‎‏ و هر قدر این دو نهاد با هم تعاملی بیشتری داشته باشند، اثرات آموزش مطلوب تر ‏خواهد شد. ‏‎
در واقع بین روش ها و اصول آموزشی و مدیریتی خانه و مدرسه باید همسویی و تشابه وجود داشته باشد و یکی از این دو کانون ، کار دیگری ‏را خنثی نکند ، بلکه به عنوان دو جریان همدل و مکمل عمل کنند . مدرسه باید پیشاهنگ ارتباط با خانه باشد و با روشهای گوناگون اسباب ‏مشارکت فکری اولیا را در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم کند. یکی از راه های تعامل خانواده ها با مدارس ارتباط و توجه به نقش ذاتی ‏انجمن اولیاء و مربیان است که می تواند در این خصوص تاثیر گذار باشد.

1083 انجمن اولیا و مربیان؛ بازوان آموزشی و تربیتی مدارس استان قم

البته این بخشی از ضرورت ارتباط این دو نهاد است. رابطه خانه و مدرسه تعاملی دوطرفه است. هر دو نهاد تربیتی باید به نقش خود عمل ‏کنند تا تعلیم و تربیت ثمربخش شوند. تعامل دو سویه و هماهنگی این دو نهاد مهم در یک برنامه واحد و منسجم می تواند در همه جهات ‏ثمربخش باشد. اگر رفتار معلمان و اولیای مدرسه و رفتار پدر و مادر و اولیای خانواده با موازین تعلیم  و تربیت و روانشناسی کودک و رشد او ‏مطابقت نداشته باشد، سلامت روانی و اجتماعی کودکان به مخاطره می افتد. پس در پرتو همدلی و همسویی این دو نهاد مهم آموزشی و ‏تربیتی یعنی خانه و مدرسه، بسیاری از مشکلات و تنگناهای نظام تعلیم و تربیت حل خواهد شد.

بی هیچ تردید رابطه خانواده و کادر مدرسه تعاملی دوطرفه و ماندگار است. هر دو نهاد تربیتی باید به وظایف خود عمل کنند تا تعلیم و تربیت ‏دانش آموزان در محیطی شاد و پویا حاصل شود.

وجود معلمان با صلاحیت در مدارس، خلاء وجود پدر و مادر را پر نمی کند و وجود والدین ‏توانا و قابل نیز نمی تواند جای کادر مدرسه را بگیرد.لذا همکاری و هماهنگی این دو نهاد مهم در یک برنامه واحد و منسجم می تواند ‏ثمربخش باشد. با این وجود شکل گیری شخصیت و چگونگی رشد روانی کودکان بیش از همه در گرو عملکرد خانه و مدرسه است .این دو ‏نهاد اجتماعی است که بزرگترین مسئولیت را در رشد و تکامل شخصیت کودکان برعهده دارند.

مدرسه برای تامین مقاصد جامعه طرح ریزی شده است و مدارس به تغییرات متناوب نیاز دارند تا بتوانند با ‏تغییرات اجتماعی هماهنگ شوند و نیازهای جدید جامعه را پاسخ دهند‎.‎‏ رسیدن به اهداف مدرسه در پرتو همدلی و همسویی این دونهاد مهم ‏آموزشی و تربیتی یعنی خانه و مدرسه، بسیاری از مشکلات و تنگناهای نظام تعلیم وتربیت را حل خواهد کرد. ‎

در این بین نقش نهاد های واسط ‏نظیر انجمن اولیاء و مربیان می تواند، در پیشبرد اهداف نظام آموزشی بسیار موثر و کار گشا باشد.

‎امید است امسال نیز با تبیین اهداف ‏مدرسه زمینه همکاری و تعامل اعضای انجمن را که نمایندگان والدین دانش آموزان هستند، فراهم شود و استفاده از پتانسیل جدی این نهاد ‏در زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و ... نهادینه شود.

ادامه مطلب...