دبستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

افتخارات ورزشی

رتبه اول شنا رشته قورباغه

رتبه اول شنا رشته پروانه

رتبه اول شنا رشته کرال