دبستان غیردولتی دخترانه نور فرهنگ مجتمع غیردولتی نور فرهنگ | آموزش و پرورش منطقه 19 شهر تهران

افتخارات و دستاوردها

شرکت فعال در نمایشگاه دستاوردهای مدارس غیردولتی

شرکت فعال در نمایشگاه منطقه ای

ایجاد محیطی شاد و جذاب و حیاط پویا

یادگیری بدون اضطراب

استفاده از تکنیک ها و نظریه های روانشناسی

قبولی 50% دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی